Sprickbesiktning / Syneförättning

En sprickbesiktning innebär att man gör en provtryckning och okulärbesiktning av eldstäder och rökkanaler före och efter vibrationsalstrande markarbeten exempelvis sprängning. Man utför besiktningen för att kunna avgöra om några förändringar har skett på grund av vibrationerna.