Riskanalys

Vid planering inför projekt där markvibrationsalstrande arbete förekommer ska man upprätta en riskanalys för att minimera risken för skador på byggnader och anläggningar.

Byggherren eller dess representant ansvarar för att beställa en riskanalys före  byggnadsarbetet påbörjas. I riskanalysen framgår det vilket riskområdet är, samt riskbedömning där riktvärden med tillåten vibrationsnivå för byggnader och anläggningar inkluderas.

En riskanalys innefattar även en inventering av känslig utrustning inom riskområdet.